Hoevento Events

Voorwaarden


De kosten zijn exclusief buma Stemra rechten en een evenementen verzekering.
De kosten zijn inclusief BTW (mits anders vermeld)
Alle concepten aangedragen door Hoevento, blijven eigendom van Hoevento en kunnen dus niet zonder schriftelijke goedkeuring van Hoevento worden uitgevoerd door anderen dan Hoevento.
Het aantal personen kan tot 1 week voor het evenement kostenloos worden aangepast met 15%.
Door ons verhuurde of in bruikleen geleverde artikelen worden schoon geleverd en ook schoon terug verwacht; zoniet worden er schoonmaakkosten berekend.
De prijzen zijn de huur prijzen voor 1 dag of evenement. Voor meerdere dagen wordt een toeslag gerekend.
Beschadiging of manco van de verhuurde of in bruikleen geleverde artikelen worden tegen vervangingswaarden of reparatiekosten berekend.
Afval wat tijdens het evenement ontstaat wordt door de opdrachtgever afgevoerd.

Algemene voorwaarden Hoevento

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden, alsook in de daarmee samenhangende Overeenkomst, wordt verstaan onder:
a. Hoevento; leverancier van de diensten en producten:
b. Afnemer: iedere (rechts-)persoon die met Hoevento een Overeenkomst sluit waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
c. Overeenkomst : de overeenkomst afname diensten en producten zoals gesloten tussen Hoevento en Afnemer, alsmede deze Algemene Voorwaarden en eventueel nadere schriftelijke afspraken tussen Hoevento en Afnemer;
d. Gast: iedere natuurlijke persoon die door Afnemer is toegelaten tot het gebruikmaken van diensten en producten van Hoevento zoals nader beschreven in de offerte / bevestiging / concept.
e. Evenement: het geheel aan diensten, zoals nader gedefinieerd in de overeenkomst, die door Hoevento aan Afnemer en haar Gast(en) geleverd worden;
f. Kosten: kosten te betalen aan Hoevento voor afname producten en diensten.

Artikel 2. Overeenkomst
1. De Overeenkomst houdt in dat Hoevento, tegen betaling van de in de overeenkomst opgenomen Kosten, voor de periode, zoals opgenomen in de Overeenkomst, de in de offerte opgenomen diensten zoals opgenomen in de Overeenkomst levert danwel ter beschikking stelt aan de Afnemer.
2. Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.
3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
4. De Afnemer is de contractspartij van Hoevento. Deze Algemene Voorwaarden gelden tevens tussen Hoevento en Gasten, welke niet direct partij zijn bij de Overeenkomst tussen Hoevento en de Afnemer. De Afnemer maakt zich hiervoor sterk. De Afnemer vrijwaart Hoevento voor alle aanspraken welke Gasten jegens Hoevento mochten maken, een en ander voor zover aansprakelijkheid van Hoevento uitgesloten zou zijn indien die Gasten rechtstreeks aan deze Algemene Voorwaarden gebonden zouden zijn geweest.
5. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke -en rechtspersonen, waarvan Hoevento, in de ruimste zin van het woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de Overeenkomst of bij het exploiteren van haar onderneming.

Artikel 3. Aansprakelijkheid Hoevento
1. Hoevento is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door Afnemer, diens personeel of Gasten – gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen – tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.
2. Hoevento is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, danwel voor welke afwijking van de overeengekomen aanvangs- en eindtijd dan ook, door welke oorzaak dan ook tot stand gekomen.
3. Indien personen, van wier hulp Hoevento bij de uitvoering van haar verbintenis gebruikmaakt, op verzoek van Afnemer of Gasten diensten bewijzen, waartoe Hoevento niet verplicht is op basis van
de Overeenkomst, worden deze personen aangemerkt als te handelen in opdracht van de Afnemer en/of Gasten aan wie zij deze diensten bewijzen.
4. Afnemer doet afstand van haar recht op schuldvergelijking. Indien bij afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is de Afnemer verplicht het gedeelte over welks verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door Afnemer betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.
5. In het geval Hoevento aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid van Hoevento in dat geval nooit het maximaal door haar verzekeraar uit te keren bedrag overstijgen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid afnemer en gasten
1. Afnemer kan zich niet op eigen aansprakelijkheid van Gasten beroepen.
2. Dit artikel geldt onverminderd andere/verdere rechten, die jegens derden daaronder begrepen, van Hoevento.
3. De Afnemer is verplicht aan Hoevento de schade te vergoeden die Hoevento lijdt doordat Gasten, door welke oorzaak dan ook.

Artikel 5. Verplichtingen Afnemer en Gasten
1. Afnemer en Gasten zullen de van overheidswege en door Hoevento gestelde voorschriften of gegeven aanwijzingen, met name doch niet uitsluitend die welke in het belang van orde en veiligheid zijn gegeven, strikt opvolgen. Bij niet opvolging van de voorschriften of aanwijzingen als hier bedoeld, is Hoevento gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
2. De Afnemer en/of de Gast zijn gehouden eventuele klachten over de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk aan Hoevento en/of het bevoegde personeel ter plaatse mede te delen, opdat Hoevento nog in de gelegenheid zal zijn maatregelen te treffen om terechte klachten te corrigeren.
3. De Afnemer is niet gerechtigd tot annulering van de Overeenkomst.
4. Het is de Afnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
5. Het is de Afnemer verboden de producten en diensten zoals opgenomen in de offerte / bevestiging door te verkopen aan derden dan wel op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken.

Artikel 6. Opschortingsrecht Hoevento
1. Niet, niet behoorlijke of te late nakoming door of vanwege de Afnemer van zijn verplichtingen geeft Hoevento onder alle omstandigheden het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten onder handhaving van al haar overige rechten jegens de Afnemer, uitsluiting van aansprakelijkheid van Hoevento voor schade daaronder begrepen.
2. Niet, niet behoorlijke of te late nakoming door of vanwege de Afnemer van zijn verplichtingen, gevolgd door gebruikmaking van of een beroep op dit opschortingsrecht door Hoevento, geeft in ieder geval Hoevento jegens de Afnemer het recht op betaling van het overeengekomen bedrag en laat onverlet andere/verdere rechten, die Hoevento jegens de Afnemer ter zake van (deze) wanprestatie op grond van deze voorwaarden en/of naar algemeen verbintenissenrecht geldend kan maken.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
1. Betaling van de Kosten en alle eventuele overige betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, alles zonder korting of compensatie, tenzij op de factuur een afwijkende vervaldatum is aangegeven.
2. Hoevento hanterd de volgende betalingscondities, mits anders samen overeengekomen:
20% van de totale uitkoopsom bij het verlenen van de opdracht.
70% van de totale uitkoopsom twee weken voor het evenement.
10% plus eventueel geaccordeerde nacalculaties 7 dagen na het evenement
3. De Afnemer is aansprakelijk voor alle aan Hoevento verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met de Overeenkomst, ongeacht of deze Kosten zijn gemaakt door de partner zelf of door derden, handelend in zijn naam.
4. Ook indien een afwijkend factuuradres is opgegeven blijft de Afnemer jegens Hoevento hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle Kosten die verband houden met zijn deelname.
5. Bij niet tijdige betaling van enig aan Hoevento verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Incassokosten komen voor rekening van de Afnemer, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
6. Indien de Afnemer de aanbetaling (indien afgesproken) of enig ander aan Hoevento verschuldigd bedrag niet (geheel) vóór aanvang van het evenement heeft voldaan is Hoevento gerechtigd, na schriftelijke of mondelinge aanzegging en ingebrekestelling, de Afnemer de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen. In een zodanig geval blijft de Afnemer gehouden de Kosten, alsmede alle overige aan Hoevento verschuldigde Kosten integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van gemaakte Kosten en/of geleden schade in welke zin dan ook, ter zake van de ontzegging van het evenement, danwel beëindiging van de Overeenkomst.
7. Betaling geschiet via de bank of giro. Contanten worden niet geaccepteerd.

Artikel 8. Annulering
In geval van annulering is de opdrachtgever de navolgende vergoeding verschuldigd aan Hoevento:
1. Van 8 tot 2 maanden voor aanvang van het evenement: 5% van de reserveringswaarde
2. 2 maanden tot 6 weken voor aanvang van het evenement: 15% van de reserveringswaarde
3. Van 6 tot 4 weken voor aanvang van het evenement: 25% van de reserveringswaarde
4. Van 4 tot 3 weken voor aanvang van het evenement: 50% van de reserveringswaarde
5. Van 3 tot 2 weken voor aanvang van het evenement: 75% van de reserveringswaarde
6. Minder dan 2 weken voor aanvang van het evenement: 100% van de reserveringswaarde